Zaznacz stronę

Słownik pojęć

A

Amortyzacja

zmniejszenie wartości księgowej środka trwałego w skutek jego zużycia w trakcie normalnej eksploatacji i upływu czasu. Dokonywana poprzez odpisy amortyzacyjne, które stanowią koszt uzyskania przychodu. Przy leasingu operacyjnym amortyzacji dokonuje firma leasingowa (finansujący), zaś przy umowie leasingu finansującego klient (korzystający).

D

Dostawca

wybrany przez Korzystającego podmiot gospodarczy (importer lub producent) sprzedający i dostarczający przedmiot leasingu, zwany również Zbywcą zgodnie z kodeksem cywilnym

F

Faktura Pro Forma

faktura, która jest wystawiana przed zawarciem właściwej transakcji. Dokument ten wystawiany jest przez dostawcę razem z ofertą lub potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do wykonania.

Finansujący

Strona Umowy leasingu, firma leasingowa (Leasingodawca)

K

Kaucja gwarancyjna

element zabezpieczenia Umowy leasingu stosowany przez Finansującego w celu ograniczenia ryzyka związanego z udzielonym finansowaniem. Najczęściej na pokrycie Wartości końcowej

Korzystający

Strona Umowy leasingu, podmiot użytkujący Przedmiot leasingu (Leasingobiorca)

L

Leasing bezpośredni

rodzaj leasingu, gdzie producent/importer (Zbywca Przedmiotu Leasingu) jest jednocześnie Finansującym i zawiera umowę bezpośrednio z Korzystającym, tzw. Leasing producencki

Leasing finansowy

rodzaj leasingu, gdzie odpisów amortyzacyjnych przedmiotu leasingu dokonuje Korzystający. Poza amortyzacją tylko część Raty leasingowej, tzw. część finansowa stanowi koszt uzyskania przychodu u Korzystającego

Leasing konsumencki

rodzaj leasingu, w której Korzystającym jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej (nie posiadająca osobowości prawnej)

Leasing nieruchomości

rodzaj leasingu, w którym Przedmiotem leasingu są nieruchomości użytkowe o przeznaczeniu komercyjnym

Leasing operacyjny

rodzaj leasingu, gdzie odpisów amortyzacyjnych przedmiotu leasingu dokonuje Finansujący, Rata leasingowa stanowi koszt uzyskania przychodu u Korzystającego z ograniczeniem dla samochodów osobowyc

Leasing pośredni

rodzaj leasingu, gdzie w transakcji oprócz Zbywcy Przedmiotu leasingu uczestniczy jeszcze wyspecjalizowana firma leasingowa jako Finansujący

Leasing ruchomości

rodzaj leasingu, gdzie przedmiotem leasingu są podlegające amortyzacji wszelkiego rodzaju ruchomości, w tym m.in.: pojazdy (osobowe, ciężarowe, ciągniki siodłowe, przyczepy/naczepy, autobusy i inne), maszyny i urządzenia (sprzęt budowlany, maszyny rolnicze, poligraficzne, maszyny do produkcji tworzyw sztucznych i obróbki metali, maszyny dla przemysłu spożywczego, sprzęt medyczny, kosmetyczny, gastronomiczny, wózki widłowe i inne), IT (osprzęt, oprogramowanie), pozostałe środki transportu (powietrzne, wodne, kolejowe) oraz inne ruchomości.

N

Normatywny okres amortyzacji

okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych według metody liniowej, przy zastosowaniu stawek z wykazu stawek amortyzacyjnych, w którym następuje całkowite umorzenie środka trwałego. Np. dla samochodów osobowych dla których ustawodawca ustalił stawkę amortyzacji 20%, normatywny okres amortyzacji to 5 lat. W związku z czym minimalny okres Leasingu operacyjnego samochodu osobowego wynosi 2 lata (40% * 5 lat)

O

Okres leasingu

czas trwania Umowy leasingu

Opłata wstępna

opłata wnoszona przez Korzystającego na rzecz Finansującego przy zawieraniu umowy leasingu, warunkująca zakup przedmiotu leasingu przez Finansującego. Stanowi ona część spłaty wartości przedmiotu leasingu. Zwana jest również czynszem inicjalnym, udziałem własnym

P

Protokół zdawczo-odbiorczy

dokument potwierdzający wydanie Przedmiotu leasingu przez Finansującego lub Dostawcę i przyjęcie Przedmiotu leasingu do używania i pobierania pożytków przez Korzystającego

Przedmiot leasingu

środki trwałe podlegające amortyzacji (ruchomości i nieruchomości) lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty będące przedmiotem finansowania w Umowie leasingu

R

Raty leasingu

okresowe opłaty leasingowe lub Czynsze leasingowe określone w Umowie leasingu lub Harmonogramie płatności, stanowiącym załącznik do Umowy leasingu. Stanowią zobowiązanie Korzystającego wnoszone w odpowiednich Okresach rozliczeniowych z tytułu używania Przedmiotu leasingu w trakcie trwania umowy. Ich wartość wyrażona jest zazwyczaj w kwocie lub procentowo (w stosunku do Wartości początkowej przedmiotu leasingu)

S

Suma opłat

suma wszystkich opłat leasingowych określonych w Umowie leasingu w Okresie leasingu wyrażona w kwocie lub w procencie jako iloraz sumy wszystkich opłat leasingowych i Wartości początkowej przedmiotu leasingu. Równa jest sumie Opłaty manipulacyjnej, Opłaty wstępnej, wszystkich Rat leasingu, Wartości końcowej, (czasami także kosztów ubezpieczenia, rejestracji itp.)

T

Tabela Prowizji i Opłat

zbiór pozostałych opłat Finansującego nie określonych w Umowie leasingu, a mających zastosowanie w trakcie Okresu leasingu np. opłata za aneks do umowy itp., wezwanie do zapłaty

U

Ubezpieczenie CPI

ang. Creditor Protection Insurance, ubezpieczenie spłaty leasingu gwarantuje ciągłość spłat zobowiązań finansowych w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych związanych ze zdrowiem i życiem Korzystającego, uniemożliwiających regulowanie należności wynikających z Umowy leasingu

Ubezpieczenie GAP

ang. Guaranteed Asset Protection, ubezpieczenie straty finansowej, które chroni nabywcę pojazdu przed stratą finansową spowodowaną całkowitym zniszczeniem lub utratą pojazdu wskutek kradzieży

Umowa leasingu

Umowa w wyniku której Finansujący zakupuje od Zbywcy wskazany przez Korzystającego przedmiot leasingu i oddaje go w użytkowanie Korzystającemu na określony czas za z góry określone wynagrodzenie

W

Waluta leasingu

waluta w jakiej płatne są wszelkie opłaty leasingowe

Wartość końcowa

ustalona wartość rezydualna (ang. Residual Value) przedmiotu leasingu za jaką Korzystający może lub jest zobowiązany odkupić przedmiot leasingu po zakończeniu umowy leasingu

Wartość początkowa

ustalona w umowie bazowa wartość przedmiotu leasingu, najczęściej odpowiadająca wartości netto ceny zakupu przedmiotu leasingu przez Finansującego, jeśli cena zakupu wynegocjowana została przez Korzystającego ze Zbywcą

Z

Zbywca

wskazany przez Korzystającego podmiot, od którego Finansujący nabędzie przedmiot leasingu. Zwany również Dostawcą

zamów rozmowę